Đang tải...
Đang gửi...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Cà phê Thắng Lợi có trụ sở tại Km 17, Quốc lộ 26, Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc Tỉnh Đắk Lắk; được khai mạc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 02/10/2019 tại Hội trường Công ty, Km 17, Quốc lộ 26, Xã Hòa Đông, Huyện Krông Pắc Tỉnh Đắk Lắk – trên cơ sở vốn điều lệ 126.500.000.000 đồng.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
Biên bản và nghị quyết đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

*BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI.

*NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI.

*BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI.

*ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Tài liệu đại hội

1/ Nội dung và Chương trình đại hội. 

2/ Giấy xác nhận tham dự / ủy quyền tham dự đại hội.

3/ Thông báo V/v: Đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 / Phiếu ứng cử, đề cử/  Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia HĐQT/ BKS.

4/ Quy định thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại đại hội đồng cổ đông thành lập.

5/ Phiếu đóng góp ý kiến tại đại hội

6/ Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi.

7/ Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi.

8/ Các tờ trình tại đại hội.

- Tờ trình số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2023.

- Tờ trình thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi.

- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2019-2021.

- Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

- Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đai tại công ty.

- Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS trong năm 2019.

- Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty.

 

 

Tin khác