Đang tải...
Đang gửi...

Đại Hội Cổ Đông

Quy Chế Thể Thức Làm Việc Và Biểu Quyết Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

19/05/2020

Quy Chế Thể Thức Làm Việc Và Biểu Quyết Tại Đại Hội Cổ Đông

Xem chi tiết
Tờ Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

19/05/2020

Thông Qua Bầu Cử Bổ Sung Ban Kiểm Soát Thông Qua Báo Cáo Kiểm Toán 2019 Thông Qua Phương Án Phân Phối Lợi Nhuận 3 Tháng Cuối Năm 2019, Thù Lao Hội Đồng Ban Quản Trị, Ban Kiểm Soát Cuối Năm 2019 và Kế Hoạch 2020 Thay Đổi Ngành Nghề Và Lĩnh Vực Kinh Doanh Ủy Quyền Cho HĐQT Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Năm 2020 Thông Qua Toàn Văn Điều Lệ Công Ty Đã Sửa Đổi Và Bổ Sung

Xem chi tiết
Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát

19/05/2020

Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát

Xem chi tiết