Đang tải...
Đang gửi...

Đại Hội Cổ Đông

Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản

20/07/2020

Mẫu Phiếu Lấy Ý Kiến CĐ Bằng Văn Bản, Nghị Quyết HĐQT Thông Qua Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản, Sơ Yếu Lí Lịch Lưu Thị Thu Hiền, Tờ Trình HĐQT Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản.

Xem chi tiết
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

05/06/2020

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020

Xem chi tiết
Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020

05/06/2020

Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020

Xem chi tiết
Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ năm 2020

05/06/2020

Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ năm 2020

Xem chi tiết
Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

05/06/2020

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019

Xem chi tiết
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

05/06/2020

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem chi tiết
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

05/06/2020

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem chi tiết