Đang tải...
Đang gửi...

Tin tức

Quy Chế Thể Thức Làm Việc Và Biểu Quyết Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

19/05/2020

Quy Chế Thể Thức Làm Việc Và Biểu Quyết Tại Đại Hội Cổ Đông

Xem chi tiết
Tờ Trình Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

19/05/2020

Thông Qua Bầu Cử Bổ Sung Ban Kiểm Soát Thông Qua Báo Cáo Kiểm Toán 2019 Thông Qua Phương Án Phân Phối Lợi Nhuận 3 Tháng Cuối Năm 2019, Thù Lao Hội Đồng Ban Quản Trị, Ban Kiểm Soát Cuối Năm 2019 và Kế Hoạch 2020 Thay Đổi Ngành Nghề Và Lĩnh Vực Kinh Doanh Ủy Quyền Cho HĐQT Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán Báo Cáo Tài Chính Năm 2020 Thông Qua Toàn Văn Điều Lệ Công Ty Đã Sửa Đổi Và Bổ Sung

Xem chi tiết
Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát

19/05/2020

Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát

Xem chi tiết
Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

18/05/2020

Thông báo mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Xem chi tiết
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

28/04/2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Xem chi tiết
Tổng hợp thị trường cà phê tuần 25 (17/06/2019 – 22/06/2019)

25/06/2019

Việc Fed quyết định chưa cắt giảm lãi suất kỳ này làm USD suy yếu trở lại và các ngân hàng trung ương lớn sẽ sớm có biện pháp mới để kích thích tăng trưởng kinh tế đã góp phần tác động tích cực lên các thị trường hàng hóa vĩ mô tổng thể.

Xem chi tiết